Algemene voorwaarden CV Stremersch

1. Voor al onze offertes en prestaties, evenals voor montages, herstellingen, onderhoud en advies of andere contractuele prestaties, in zoverre deze telkens aanvullend overeengekomen zijn, gelden aansluitend onze navolgende voorwaarden. De aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts bindend voor ons wanneer wij ze uitdrukkelijk erkennen. Afwijkende overeenkomsten zijn enkel geldig wanneer ze schriftelijk door ons bevestigd werden.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend. Bestellingen gelden pas als aangenomen wanneer ze door ons schriftelijk bevestigd werden. Doorslaggevend voor de inhoud van de overeenkomst is onze schriftelijke orderbevestiging. Op de bij de offerte horende documenten, zoals afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsaanduidingen, kunnen, in bepaalde omstandigheden, afwijkingen voorkomen, waarvoor onze firma niet aansprakelijk is.

3. Wij maken voorbehoud voor de correct en tijdige bevoorrading door onze leveranciers.

4. Onze facturen zijn onmiddellijk netto betaalbaar bij levering of afhaling, dit in zoverre geen andere schriftelijke overeenkomsten getroffen werden. Betaling d.m.v. wissels is niet toegestaan. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 50,00 euro.

5. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van dezelfde schuldenaar.

6. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot het ogenblik dat alle openstaande vorderingen vereffend zijn.

7. De door partijen overeengekomen uitvoeringstermijn van de werken of leveringstermijn is slechts een indicatie. Wij verbinden ons ertoe deze termijn zo nauw mogelijk te respecteren, doch overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadeloosstelling of ontbinding van de door de partijen onderschreven overeenkomst.

8. Indien de klant na ondertekening van het contract het contract eenzijdig wenst te verbreken, zijn wij gerechtigd om ofwel het contract verder uit te voeren, ofwel vergoeding te vorderen voor alle door ons gemaakte kosten, met inbegrip van deze van het opmeten en opstellen van bestek, zonder dat deze verbrekingsvergoeding minder mag bedragen van 30% van het op het contract vermelde totaalbedrag.

9. Voor materiële gebreken geldt de volgende waarborgregeling: wat betreft de hoedanigheid van de goederen geldt enkel de productiebeschrijving in de offerte als overeengekomen. Wij geven geen waarborg voor de hoedanigheid van de goederen noch voor de duur van de hoedanigheid . Het staat ons vrij, gebrekkige goederen of delen daarvan te herstellen of opnieuw te leveren wanneer de materiële fout binnen een termijn van 12 maanden na de levering gemeld werd, en in zoverre de oorzaak ervan reeds bestond op het ogenblik van de risico-overgang. Lukt deze herstelling of nieuwe levering niet, dan kan de koper onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding de overeenkomst ontbinden of de vergoeding verminderen. Materiële gebreken dienen ons onverwijld, d.w.z. ten laatste binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk te worden gemeld. Latere meldingen van gebreken worden niet erkend. Wij zijn niet aansprakelijk voor montage- of herstellingsfouten wanneer de goederen zelfstandig bij ons worden aangekocht en zelf worden geïnstalleerd.

10. Klachten in verband met de levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken en/of de factuur moeten geschieden per gemotiveerd aangetekend schrijven, respectievelijk binnen de 8 dagen na de levering en/of uitvoeringsdatum en/of de ontvangst van de factuur. Deze klachten schorten de betalingsverplichting van de klant geenszins op.

11. Het Belgisch recht is van toepassing in al onze contractuele relaties. Ingeval van betwisting van welke aard ook, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd om kennis te nemen van het geschil. Wij behouden ons evenwel het recht voor om over te gaan tot dagvaarding door de gerechtelijke instanties van het arrondissement waarin de klant gevestigd is.